Untitled Document
ผู้บริหารสถานศึกษา
  นายบุญธรรม มหาวัน
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดง
  ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  061-153-2720
  boonthammahawan2 @gmail.com

ฝ่ายบริหารวิชาการ
  นายมานะศักดิ์ หมื่นภักดี
  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
  ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  065-837-0744
  mathewdiow@gmail.com

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  นางสาวจุฑามาส นาแซง
  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
  086-974-0222
  krujuthamas.na@gmail.com

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  นายโอภาส โคตรชมภู
  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
  086-240-8334
  opk222@windowslive.com

ฝ่ายบริหารการเงินและพัสดุ
  นางสาวสมปอง ถันชนนาง
  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
  ค.บ.นาฏศิลป์ 
  087-944-5441
  krusompong.2510@gmail.com

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
  นายคำไพ คำหาญ
  ครู
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
  095-5192774
  kkuumm2513@gmail.com

  นางสาวสุธามาส โคตรชมภู
  ครูอัตราจ้าง
  คบ.สังคมศึกษา
  0938197230
  Oopeve21@gmail.com

  นางสาวณลิน คำจุมพล
  ครูผู้ช่วย
  ค.บ.ฟิสิกส์
 
 

  นางสาวชนิสรา สิงห์มหาไชย
  ครูผู้ช่วย
  ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
 
 

  นางสาวมยุเรศ ภูมิประหมัน
  ครูอัตราจ้าง
 
 
 

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
  นางสาวสุนทรี คำมณี
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  064-181-8534
  minimoon62@gmail.com

นักการภารโรง
  นายสมเกียรติ ไชยวงศ์
  นักการภารโรง
 
  0819659247