Untitled Document
1.2 : ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

- โรงเรียนบ้านนาดง ตั้งอยู่บ้านนาดง หมู่ 2 ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

- โรงเรียนบ้านนาดงเป็นโรงเรียนเรียนรวม กับโรงเรียนบ้านดงนาคำ หมู่ 5 ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

- สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฟื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

- โทร 084-738-4778 ติดต่อผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวณัฐวดี  สุธรรมา

-เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 47 คน

- โรงเรียนบ้านนาดง มีพื้นที่ ๘ ไร่ ๘๕ ตารางวา เป็นที่ราชพัสดุ ตั้งอยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 1 ประมาณ 50 กิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอทำบ่อ ประมาณ 17 กิโลเมตร

 

ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้

                              ทิศเหนือ                   จรดกับ  ถนนในหมู่บ้าน

                              ทิศใต้                       จรดกับ  ถนนในหมู่บ้าน

                              ทิศตะวันออก              จรดกับ  ถนนในหมู่บ้าน

                              ทิศตะวันตก                จรดกับ  ถนนนาดง-ดงนาคำ

ในพื้นที่เขตบริการประกอบด้วย  หมู่บ้านในตำบลหนองนางหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4

คำขวัญโรงเรียน

คิดได้ทำเป็น  เน้นภูมิปัญญา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อมคุณธรรม